Wtorek, 05 grudnia 2023
Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
słonecznie
-4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

POPŻ 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

Informacja 15.02.2021 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2020.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W gminie Czerwonak realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do sierpnia 2021 roku osoby które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez pracowników socjalnych GOPS w Czerwonaku pod katem spełniania kryteriów udziału w Programie oraz wpisane na listę Beneficjentów, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, może otrzymać w nich produkty następującego typu: artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, kasza jęczmienna, płatki owsiane, ryż biały, herbatniki maślane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (szynka drobiowa, pasztet drobiowy, szynka wieprzowa, filet w oleju), cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy, fasolka po bretońsku.

Prócz wsparcia żywnościowego, Beneficjenci programu, zobowiązani są do uczestnictwa
w działaniach proponowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowanych w ramach jego działalności tj. np. min: w warsztatach, spotkaniach edukacyjnych, konsultacjach. 
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań ustawowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, prowadzone będą również działania towarzyszące współfinansowane

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w postaci warsztatów edukacyjnych (najczęściej kulinarnych, dietetycznych) dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Warsztaty kulinarne
z elementami edukacyjnymi mają na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania (możliwe są indywidualne konsultacje). Skierowane są do różnych grup pokoleniowych. Prowadzone są przez ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach programu. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu zobowiązani są do brania czynnego udziału
w w/w działaniach. 
O szczegółach dot. w/w działań informować będziemy na bieżąco.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej – 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu –
z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenia za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

-  świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +” (świadczenie wychowawcze),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.       

Kwalifikacji do programu dokonują oraz udzielają wszelkich informacji wyłącznie pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku pl. Zielony 1 w godzinach urzędowania.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

Informacja: 17.12.2020 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - PODPROGRAM 2019 –  podsumowanie  i efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 218 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
z terenu gminy Czerwonak ( woj. wielkopolskie)

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

13 ton 363,92 kg żywności;

1027 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2019 dla 11 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących
(zaproszono na warsztaty 15 osób):

 • kulinarno – edukacyjne: 3 spotkania dla 11 uczestników

Informacja: 11.03.2020 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2019.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W gminie Czerwonak realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do czerwca 2018 roku osoby które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez pracowników socjalnych GOPS w Czerwonaku pod katem spełniania kryteriów udziału w Programie oraz wpisane na listę Beneficjentów, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, może otrzymać w nich produkty następującego typu: artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana, ryż biały, herbatniki maślane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gołąbki w sosie pomidorowym, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, mielona  filet z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Beneficjenci programu, zobowiązani są do brania udziału w działaniach proponowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowanych
w ramach jego działalności tj. np. min: w warsztatach, spotkaniach edukacyjnych, konsultacjach. 
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań ustawowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, prowadzone będą również działania towarzyszące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w postaci warsztatów edukacyjnych (najczęściej kulinarnych, dietetycznych) dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi mają na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania (możliwe są indywidualne konsultacje). Skierowane są do różnych grup pokoleniowych. Prowadzone są przez ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach programu. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu zobowiązani są do brania udziału
w w/w działaniach. 
O szczegółach dot. w/w działań informować będziemy na bieżąco.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej - 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby
w rodzinie.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu –z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenia za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

 świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r.
 o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.       

Kwalifikacji do programu dokonują oraz udzielają wszelkich informacji wyłącznie pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku pl. Zielony 1 w godzinach urzędowania.

Informacja: 28.06.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku przy współpracy Bankiem Żywności
w Poznaniu realizował w okresie  listopad 2018 – czerwiec 2019, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce oraz ich uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących. Do czerwca 2019 roku osoby które zostały pozytywnie zweryfikowane przez pracowników socjalnych GOPS w Czerwonaku pod kątem spełniania kryteriów udziału w Programie oraz wpisane na listę Beneficjentów, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, mogła otrzymać w nich bezpłatnie artykuły spożywcze następującego typu:

- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);

- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);

- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju);

- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.