Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
słonecznie
29°C

Stypendia szkolne

W kolejnym roku szkolnym wnioski o stypendium szkolne można składać:

-           w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku ul. Gdyńska 30;

w terminie:  1 -15 września br.

 Pomoc materialna przysługuje:

            - uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

            - wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

            - uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

            - słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) tj. 600 zł netto na osobę w rodzinie.          

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

            Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Czerwonak.

Stypendium nie przysługuje:

-           uczniom klas zerowych,

-           uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Czerwonak

-           uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł. (rocznie).

-           uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn.zm.)

            Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne jest przydzielane w formie:

-           całkowite (częściowe) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

-           pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: podręczników, lektur, słowników, atlasów i innych pomocy naukowych i dydaktycznych (na różnych nośnikach), edukacyjnych programów komputerowych, przyborów szkolnych związanych z zajęciami szkolnymi, stroju i obuwia  sportowego, tornistrów i innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń

-           całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych)

-           świadczenie pieniężne wypłacane co miesiąc w okresie zajęć szkolnych.

Stypendium szkolnego udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków imiennych, kwitariuszy i biletów imiennych za dojazd. Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania wydatków na cele edukacyjne.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę, np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych. Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić na piśmie informacje o wszystkich dochodach (netto)  uzyskanych  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  poprzez przedłożenie nastepujących dokumentów:

o         zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanych dochodach netto

o         zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

o         oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

o         decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy itp.).

o         zaświadczenie Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

o         wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny oraz wyciąg z banku lub przekaz pocztowy potwierdzający ich  wysokość za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

o         aktualna decyzja o przyznaniu i wysokości renty/emerytury oraz odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy potwierdzający wysokość renty/emerytury za miesiąc sierpień (miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)

o         zaświadczenia o dochodach dzieci pełnoletnich w rodzinie: jeżeli pracują – zaświadczenia z zakładu pracy, jeżeli są bezrobotne – zaświadczenia o zasiłkach z Urzędu Pracy, jeżeli kontynuują naukę – zaświadczenia ze szkoły

o         oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

o         osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w roku poprzednim w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o dochodach, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania – oświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oprócz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i dowód opłacenia składek ZUS).

o         faktury imienne  lub rachunki imienne, potwierdzających zakup podręczników, książek, odzieży, butów sportowych oraz innych wydatków na edukację dziecka – bez tych dokumentów nie będzie możliwe przyznanie stypendium, które jest w części zwrotem za poniesione wydatki! Faktury mogą być datowane od czerwca do listopada br.        

            Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

-           miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

-           składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

-           ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

-           kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 - opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuję się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby

- opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z  pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informacje o wysokości:

-           przychodu,

-           kosztów uzyskania przychodu,

-           różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,

-           dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza  – w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,

-           odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,

-           należnego podatku,

-           odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

-           kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

-           kryterium dochodowego rodziny,  

kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Pouczenie:

           Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r.) Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.