Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
słonecznie
28°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gopsczerwonak.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre dokumenty i pliki zostały załączone po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej
 • część artykułów nie posiada opisów alternatywnych, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej

część artykułów nie posiada audiodeskrypcji, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

Pozostałe elementy strony zostały dostosowane zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych poprzez:

 • umożliwienie zmiany kontrastu
 • umożliwienie zmiany rozmiaru czcionki 
 • responsywność - prawidłowe wyświetlanie na różnych wielkościach ekranu
 • zastosowanie opisów alternatywnych
 • zachowanie spójnej i logicznej struktury nagłówkowej i merytorycznej
 • skrócenie czasu wczytywania elementów strony
 • umożliwienie sterowania stroną za pomocą klawiatury
 • umożliwienie zgłaszania błędów za pomocą formularza kontaktowego
 • możliwość obsługi strony za pomocą myszki

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowo:

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

Ctrl + (plus) – powiększenie widoku strony

Ctrl – (minus) – zmniejszenie widoku strony

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
 • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkamitworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Remigiusz Kwiatkowski, informatyk@gopsczerwonak.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8121 488, 489. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność Architektoniczna

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. Zielony 1, 62-004 Czerwonak.

Budynek oznaczony w ewidencji gruntów jako działka 123/9, o powierzchni 0,1535 ha arkusz mapy
22, zapisany w księdze wieczystej PO1P/00249965/3 decyzją z dnia 11 grudnia 2013 r. został oddany w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 27.02.2018 r. siedziba GOPS
w Czerwonaku znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czerwonak, budynek zabytkowy: „pl. Zielony, dom nr 1,mur.,IXX w”.

Obiekt ten pozostaje w strefie ochrony konserwatorskiej, który w obecnym kształcie i układzie konstrukcyjnym nie spełnia wymogów Ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opis dostępności wejścia do budynku:

Budynek jest częściowo podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne i nieużytkowe poddasze. Został wybudowany metodą tradycyjną: ściany wymurowano z cegły ceramicznej pełnej, cokół budynku obłożono ciosanym kamieniem polny, ściany powyżej otynkowano. Stropodach wykonano jako stromy, wielospadowy z dachem kopertowym krytym dachówką.

Budynek posiada cztery wejścia bezpośrednie z zewnątrz do budynku. Jedno wejście na półpiętro między piwnicą z parterem zlokalizowane w uskoku ściany elewacji północno-wschodniej, wzdłuż jezdni w ekspozycji wschodnio-południowej, jest to wejście główne do GOPS-u. Drugie wejście (nieużytkowane), reprezentacyjne prowadzące do pomieszczeń byłego Urzędu Stanu Cywilnego, obecnie przeznaczonych dla potrzeb GOPS-u. Wejście trzecie bezpośrednio z chodnika do pomieszczeń piwnic. Wejście czwarte od strony północnej schodami zewnętrznymi na poziom parteru budynku przez taras. To wejście stanowi jednocześnie wyjście ewakuacyjne.

Wejście do budynku możliwe jest tylko schodami, brak jakichkolwiek podjazdów, wind, pochylni
i platform zarówno przy wejściu głównym oraz wejściu ewakuacyjnym. Nad wejściem głównym nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy wejściu głównym znajdują się trzy stopnie, natomiast przy wyjściu ewakuacyjnym 15 stopni. Przed wejściem znajduje się domofon poprzez który można połączyć się z pracownikiem sekretariatu,
z domofonu może skorzystać osoba niepełnosprawna bez konieczności przemieszczania się
po schodach.

 Na drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Po wduszeniu dzwonka zostaje wywołany dyżurny pracownik GOPS.

Przy wejściu trzecim bezpośrednio z chodnika do pomieszczeń piwnic strony parkingu zorganizowano bezobsługowy punkt poboru wniosków. Do punktu wchodzimy bezpośrednio z chodnika.

Opis dostępności korytarzy: 

Komunikację pionową w budynku zapewnia drewniana klatka schodowa (schody policzkowe ze stopniami nakładanymi), z poziomu parteru na piętro oraz schody masywne z piwnicy na parter budynku. Drewniane schody prowadzące na piętro (poddasze), budynku: dwubiegunowe ze spoczynkiem, prawoskrętne, pokonujące wysokość 430 cm. O wysokości stopni 14.8…20.0 cm. Szerokość użytkowa biegów wynosi 120 cm. szerokość spoczynkowa wynosi 122 cm.  Na poziomie I piętra poziomy korytarzy nie są jednakowe. W miejscach występowania różnic w wysokościach (ca 10 cm), wykonano informację wizualną – zamontowano taśmę ostrzegawczą. Wykończenie podłogi stanowi wykładzina PCV ułożona na podłodze z płyt OSB, które wykazują małą stabilność co sprawia, że podłoga bardzo skrzypi przy przemieszczaniu się po niej. Generalnie w budynku występują cztery rodzaje posadzek: posadzki z płytek Gres w pomieszczeniach piwnic i kuchni na parterze, paneli podłogowych, z wykładzin PCV rulonowych głównie w korytarzach i  na klatce schodowej, parkietowe w Sali konferencyjnej i znajdujących się przy niej pomieszczeniach biurowych.                                

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed wejściem do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miejsce postojowe jest oznaczone oraz w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Osoba z psem asystującym po spełnieniu wymogów ustawowych może wejść do siedziby GOPS.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w GOPS w Czerwonaku nie mogą skorzystać z usługi tłumacza.

Opis innych dostosowań takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W GOPS w Czerwonaku niestety nie ma takich dostosowań jak: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Toalety również nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku można dojechać:

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 600 metrów od budynku GOPS, przy przystanku kolejowym.

Przystanek linii autobusowej nr. 341 i 342.

Bus nr. 312, 396 ,398.

Przystanek kolejowy - koleje wielkopolskie wg rozkładu.

UWAGA: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie:

https://www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy/312?router=20210306

https://www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy/341?router=20210306

https://www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy/342?router=20210306

https://www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy/392?router=20210306 bus po gminie

https://www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy/396?router=20210306 bus po gminie

Dojście do budynku stanowi chodnik z kostki poz-bruk w dobrym stanie technicznym, który jest elementem drogi dojazdowej z nawierzchnią asfaltową. Droga dojazdowa i chodnik przebiegają tuż przy budynku od strony wschodniej, ale nie są przynależne administracyjnie do posesji.

Budynek jest w zróżnicowanym poziomie terenu wzdłuż elewacji frontowej i tylnej na kierunku południowy – wschód i północny – zachód wynoszącym ca 138.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.