Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
słonecznie
29°C

Zaproszenie do składania ofert - posiłki 2024

Ocena 0/5

        Czerwonak, dnia 12.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE / CENOWE
Działając w imieniu Zamawiającego – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerwonaku zapraszam do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania.


I.     Nazwa i adres Zamawiającego
1.    Zamawiającym jest Gmina Czerwonak, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czerwonaku reprezentowana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.
2.    Adres Zamawiającego:  

ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak
REGON:632003035 NIP: 777-14-06-548
tel.: 61 8 121 488,            
www.gopsczerwonak.pl
sekretariat@gops.czerwonak.pl

Godziny pracy Urzędu:
a)       poniedziałek: od 9:00 do 17:00,
b)      od wtorku do piątku: od 7:15 do 15:15


II.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
1.    Przedmiot niniejszego zapytania ofertowego obejmuje/ opis przedmiotu zamówienia: 
a) wydawanie w punkcie wydawania posiłków zorganizowanym przez Wykonawcę  ciepłych w chwili wydawania posiłków, zawierających min. 750 kcal, składających się z dwóch dań: zupy i drugiego dania,  w miejscowościach Czerwonak, Mielno, Koziegłowy, Kicin, Mielno, Kliny, Dębogóra, Owińska, Promnice, Trzaskowo, Szlachęcin, Annowo, Bolechówko, Potasze (przedmiot zamówienia części:  I, II i III), od poniedziałku do niedzieli, w okresie 02 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.


2.    Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia, na 3 części:
a) wydawanie posiłków w punkcie wydawania posiłków zorganizowanym przez Wykonawcę w 2024 roku w Czerwonaku:
•    Część I – punkt  w Czerwonaku (Miękowie) – max. ilość posiłków 1.000 (słownie: jeden tysiąc posiłków).
•    Zamawiający szacuje wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnej ilości  1.000 (słownie: jednego tysiąca posiłków).
b) wydawanie posiłków w punkcie wydawania posiłków zorganizowanym przez Wykonawcę w 2024 roku w Koziegłowach:
•    Część II – punkt w Koziegłowach (Kicin, Mielno, Kliny, Dębogóra) – max. ilość posiłków 2.840 (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści posiłków).
•    Zamawiający szacuje wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnej ilości   2.840  (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści posiłków).
c) wydawanie posiłków w punkcie wydawania posiłków zorganizowanym przez Wykonawcę w 2024 roku  w Owińskach / Bolechowie:
•    Część III – punkt  w Owińskach (Promnice, Trzaskowo, Szlachęcin, Annowo, Bolechówko, Potasze)  – max. ilość posiłków 500 (słownie: pięćset posiłków).
•    Zamawiający szacuje wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnej ilości   500  (słownie: pięćset posiłków).


3. Ilości sztuk posiłków określone w Częściach od I do III, są nieprzekraczalne. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości osób, którym przysługuje taki posiłek, a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.


4. Faktyczna liczba zrealizowanych posiłków zależna jest od okoliczności społecznych, a niewykorzystanie kwoty całkowitej przedmiotu zamówienia osób, której posiłek przyznano – w razie mniejszych potrzeb nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 


5.  Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w tym: koszty związane z przygotowaniem jego wykonania i dostarczenia.

6.  Wykonawca będzie wydawał posiłki w ilościach wskazanych przez Zamawiającego
na każdy miesiąc kalendarzowy. Zamawiający na każdy miesiąc będzie przekazywał Wykonawcy na piśmie z trzydniowym wyprzedzeniem wykaz ilości posiłków na każdy dzień, które należy wydać zgodnie z  umową. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazów wydanych posiłków na każdy dzień miesiąca, z wyszczególnionym jadłospisem
na dany dzień, potwierdzonych podpisem osoby, której posiłek wydano (Świadczeniobiorca lub opiekun punktu opieki nad dziećmi). 

III.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4)  znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV.     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 02 stycznia do 31 grudnia 2024 r. ( dla części: I-III, zgodnie z ustaleniami umowy).

V.     TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
1.    Ofertę w formie pisemnej - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2023 r. godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.    Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.    Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
2.    Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Wykonawcy.
3.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.    Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
5.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.    Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
7.    Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę.
8.    Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie, Wykonawca uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy".
9.    Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich brutto cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
10.    Cenę brutto należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
11.    Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostaną w umowie.
12.    Wraz z ofertą (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), Wykonawcy składają  następujące dokumenty i oświadczenia:
a)       oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania    ofertowego;
b)      aktualny wydruk z właściwego rejestru przedsiębiorców (KRS, CEiDG),
c)       stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.


VII.     OCENA OFERT
1.    Kryterium oceny ofert stanowi:
1)   cena brutto – ………..% 
Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto obejmującej wykonanie całego przedmiotu zamówienia, podanej w formularzu ofertowym i przeliczone wg wzoru:

wzór
 
 Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryteriach oceny ofert.
VIII.     POZOSTAŁE INFORMACJE
1.    Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.    Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
jest p. Joanna Torczyńska-Henicz, tel. 61 8121-488 e-mail: joanna.torczynska@gops.czerwonak.pl
3.    Procedura zapytania ofertowego odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 6/II/2021 Dyrektora GOPS w Czerwonaku z dnia 04 stycznia 2021 r.

Do pobrania:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy

 

Zapytanie ofertowe

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.