Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
słonecznie
29°C

KONKURS na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunikacji i integracji społecznej  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku

Ocena 0/5

Czerwonak, 17 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE GOPS-120-6/2023

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku

OGŁASZA KONKURS

 na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. komunikacji i integracji społecznej 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku

 

I.         Nazwa i adres jednostki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 30

 

II.      Określenie stanowiska urzędniczego.

Inspektor ds. komunikacji i integracji społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku

 

III.   Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czerwonaku, 
ul. Gdyńska 30

 

IV.   Wymagania niezbędne.

1.      Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

3.      Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.      Wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych (komunikacja społeczna, socjologia, politologia, kulturoznawstwo).

5.      Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym: znajomość pakietu MS Office (Exel, Word, Power Point).

6.      Wiedza i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE oraz opracowywania i monitorowania programów i projektów społecznych.

7.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 

V.      Wymagania dodatkowe.

1.      Doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

2.      Umiejętność organizacji spotkań i eventów społeczno-kulturalnych.

3.      Komunikatywność i kreatywność.

4.      Umiejętność analitycznego myślenia.

5.      Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

6.      Umiejętność pracy w zespole.

7.      Dobra organizacja pracy własnej.

8.      Kreatywność, dokładność, samodzielność.

9.      Wysoka kultura osobista.

10.  Posiadanie prawa jazdy kat.B.

 

 

VI.   Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

1.    Współpraca z sekcjami organizacyjnymi ośrodka oraz UG i innymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie materiałów służbowych o charakterze jawnym dotyczącym działalności GOPS.

2.    Monitoring mediów (w tym Internetu).

3.    Aktualizacja informacji dotycząca Ośrodka w Internecie.

4.    Współpraca przy prowadzeniu mediów społecznościowych (Facebook).

5.    Kreowanie, organizowanie i koordynowanie inicjatyw związanych z promocją GOPS, projektami i konkursami dla mieszkańców Gminy.

6.    Wsparcie dla bieżących działań informacyjno-promocyjnych GOPS.

7.    Wykonywanie innych zadań wynikających z działalności GOPS w Czerwonaku. 

 

VII.Wymagane dokumenty.

1.      List motywacyjny.

2.      Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

4.      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Oświadczenia: 

5.      o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

6.       o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

7.       o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, dostępnym na stronie www.bip.gopsczerwonak.pl 
w zakładce INFORMACJE OGÓLNE > PRACA-WYMAGANE DOKUMENTY.

8.       wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji naboru na dane stanowisko urzędnicze na druku dostępnym na stronie www.bip.gopsczerwonak.pl w zakładce INFORMACJE OGÓLNE > PRACA-WYMAGANE DOKUMENTY.

 

 

VIII.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1.      Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dzienne.

2.      Zadania wykonywane w siedzibie GOPS.

3.      Stanowisko pracy: pomieszczenie administracyjno-biurowe znajduje się na piętrze budynku, w którym znajduje się winda.

4.      Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w budynku przystosowane jest dla osób 
z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

IX.        Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym nabór nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

X.           Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty zawierające wymienione dokumenty, należy składać w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Nabór na stanowisko: „Inspektor ds. komunikacji i integracji społecznej 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku” umieszczonym na kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30, (w godzinach urzędowania ośrodka). Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 

Wymagane dokumenty należy złożyć do: 15 grudnia 2023 roku 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływnie wyznaczonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert. 

GOPS zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nadesłane oferty nie będą odsyłane. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 
3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. 

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wszelkie informacje o naborze będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka (www.BIP.gopsczrwonak.pl).

 

Postępowanie składać się będzie:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30. O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 


Przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 30, kod pocztowy 
62-004 Czerwonak. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres: iodo@czerwonak.pl

2. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do GOPS np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest 
to konieczne)  abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, 
o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa 
w procesie rekrutacji. Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej ustawy Kodeks Pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.