GOPS Czerwonak
Powróć do: strona główna

Fundusz Alimentacyjny

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a także zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.

Uprawnieni do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Egzekucja bezskuteczna - egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy (przed złożeniem wniosku) nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne odpowiednim zaświadczeniem. O zaświadczenie wnioskodawca występuje do komornika sam lub za pośrednictwem organu właściwego wierzyciela, tj. organu w którym składa się wniosek
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W tym przypadku bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem sądu okręgowego lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej :

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
  • gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia przez nią 25 roku życia
  • gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Wysokość świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej w wysokości bieżąco ustalonych alimentów , jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza powyższą kwotę,
o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie powyższą zasadą, jest niższa niż 100 zł, świadczenie nie przysługuje.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy od października danego roku do września roku następnego. W przypadku złożenia wniosku po dniu 1 listopada prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia
1 sierpnia danego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, gdy:

  • osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie pobiera nauki w szkole,
  • osoba uprawniona ukończyła 25 rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,
  • egzekucja alimentów stała się skuteczna,
  • osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • osoba uprawniona zawarła związek małżeński.