Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
20°C

Zapytanie ofertowe - transport żywności

Ocena 0/5

          Czerwonak, dn. 26.05.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługi transportowe- przywóz artykułów spożywczych i załadunek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021plus

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

Ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak

NIP: 777-14-06-548

Tel 61 8121 488

e-mail: sekretariat@gopsczerwonak.pl

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zapytanie ofertowe o wartości zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zwana dalej "Zamawiający" uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 plus. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i przyczynianie się do ich włączenia społecznego. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

3. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający” należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

4. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która będzie sporządzona w języku polskim.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Dodatkowych informacji udziela Pan Jakub Dłubała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku, tel. 61 8121 488 lub 669977685.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI REALIZACJI

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa – przewiezienie artykułów żywnościowych nie wymagających warunków chłodniczych (tj. artykułów skrobiowych, mleka UHT, przetworzonych artykułów warzywnych i owocowych, przetworzonych artykułów mięsnych, cukru i oleju).

2. Wymagany jest transport w warunkach umożliwiających utrzymanie cech jakościowych artykułów spożywczych oraz zapobiegających marnotrawieniu żywności. Transport będzie odbywał się z magazynu Wielkopolskiego Banku Żywności mieszczącego się pod adresem: ul. Borówki 6, 61-304 Poznań na teren Zamawiającego mieszczącego się pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak.

IV. WARUNKI REALIZACJI

1. Przewozy będą dokonywane samochodem ciężarowym spełniającym poniższe wymogi:
• przystosowany do przewozu żywności;

• powierzchnia ładunkowa powinna być łatwa do utrzymania czystości i porządku;

• przestrzeń ładunkowa powinna utrzymywać temperaturę odpowiednią dla przewożonego
ładunku;

• należy załadować samochód na terenie magazynu Wielkopolskiego Banku Żywności
w Poznaniu i dostarczyć na teren Zamawiającego;

• ładowność samochodu do 3 ton w zależności od ładunku towaru.

2. Wykonawca ustala z Zamawiającym tonaż oraz terminy przewozu nie później niż na 3 dni przed planowanym przewozem.

3. Zawiadomienie może być dokonane w formie telefonicznej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przewiezienia ładunku w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zawiadomieniu go przez Zamawiającego o rodzaju przewożonego ładunku, jego tonażu i rodzaju wymaganego środka transportu.

5. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ładunek pod względem :

• tonażu- ilości palet

• stanu opakowania

6. Wykonawca może odmówić przyjęcia do przewozu ładunku w opakowaniach uszkodzonych.

7. Wykonawca ma obowiązek:

• dostarczyć ładunek zgodnie ze zleceniem wysyłającego i w terminie uzgodnionym

z wysyłającym;

• pobrać pokwitowanie odbioru ładunku na zlecenie nadania.

8. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przesyłkę w czasie od jej przyjęcia do przewozu, aż do jej wydania Zamawiającemu.

9. Wykonawca odpowiada za:

• utratę przesyłki;

• braki w ilości palet;

• ubytki powstałe przez uszkodzenie opakowań;

• zepsucie przewożonego ładunku z powodu użycia do przewozu niewłaściwego środka transportu;

• uszkodzenie przesyłki.

10. Za wykonanie usługi strony przyjmują wynagrodzenie ryczałtowe, uzależnione od ilości
przejechanych kilometrów.

11. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonanej usłudze.

12. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od daty podpisana umowy z wybraną firmą do 31 grudnia 2023 roku.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto.

1. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę należy podać
z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.

Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

VII. SPOSÓB SKŁADANIA I PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście
na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak

w terminie do dnia 31 maja 2023 roku

w opisanej kopercie „Oferta na przewóz żywności PO PŻ -2021 plus”.

Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucane z przyczyn formalnych.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.

3. Koperta musi zawierać:

a) formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego,

b) stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu

Wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełnić niżej wymienione warunki:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, jak również kserokopie uprawnień o których mowa w pkt. 4 pkt a).

 

VIII. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

5. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.

6. W zawiadomieniu wysyłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Joanna Torczyńską- Henicz – inspektor ds. administracyjnych 669 977 785

Pan Jakub Dłubała – starszy pracownik socjalny 669 977 682

Załącznik_nr_1 - formularz ofertowy

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.