Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
słonecznie
29°C

Zaproszenie do składania ofert - schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Ocena 0/5

Czerwonak,  15.12.2022  r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

Na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro,  w oparciu o art.4 ust. 8 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

1. Zamawiający:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

 Plac  Zielony 1

 62-004 Czerwonak 

 NIP: 7773129484

2. Przedmiot zamówienia:

     a) udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czerwonak, świadczenie  usług schronienia osobom bezdomnym (kobiety/mężczyźni) z terenu Gminy Czerwonak poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi.

      b) pozostawanie w gotowości do przyjęcia osoby zagrożonej bezdomnością
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych wynosić będzie do 3 osób miesięcznie.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób o nie więcej
niż 50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających
z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie
na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie
tj. udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwonaku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres
i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług
w oparciu o dane przekazane zaszyfrowaną wiadomością e-mail. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

4. Wymagania stawiane oferentowi:

    a) spełnienie wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 896),

    b) zapewnienie codziennego wyżywienia: 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad w postaci ciepłego posiłku oraz kolacja,

    c) świadczenie pracy socjalnej.

5. Kryteria oceny/wyboru oferty: 

a) cena brutto za miesiąc, za pobyt osoby bezdomnej w schronisku z usługami opiekuńczymi  – waga 60%

    b) dogodne umiejscowienie schroniska – placówki położone na terenie województwa wielkopolskiego – waga 40 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Szczegółowe ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarte zostaną w umowie.

6. Sposób przygotowania oferty:

    a) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz oferty”, zał. nr 1,

    b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

    c) oferta musi zawierać ostateczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Czerwonak pl. Zielony 1
w godzinach urzędowania, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gopsczerwonak.pl,  do dnia 22.12.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego),

    b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

  c) rozstrzygnięcie  postępowania  zostanie  opublikowane  na  stronie  internetowej:      www.gopsczerwonak.pl

 

Do pobrania:

1. Zaproszenie

2. formularz ofertowy – załącznik nr 1

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.