Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
18°C

Zapytanie ofertowe - opaski bezpieczeństwa

Ocena 0/5

                    Czerwonak, 04.06.2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

Na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotówkach kwoty 130 000, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.)

1. Zamawiający:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

 ul. Gdyńska 30

 62-004 Czerwonak  

 NIP: 7773129484

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 45 „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach Gminnego Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, spójnego z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

3. Termin realizacji zamówienia: 

- dostawa opasek w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

- świadczenie usługi obsługi systemu od dnia wdrożenia opasek do 31.12.2024 r.

4. Wymagania stawiane oferentowi:

a) Wykonawca zapewni dostawę i obsługę fabrycznie nowych 45 (czterdziestu pięciu) 
tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w wymagane funkcje:

-przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, 

- lokalizator GPS,

- opaski wyposażone w kartę SIM (koszt zakupu karty SIM aktywacja numeru i abonament 
po stronie Wykonawcy),

Dodatkowe funkcje: 

- monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

- detektor upadku,

- funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

 

b) „opaska bezpieczeństwa” połączona z usługą operatora pomocy - świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla osób niesamodzielnych objętych teleopieką w trybie 24/7/okres realizacji umowy, po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi,

 

c) zapewnienie fabrycznie nowego, działającego sprzętu, opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu oraz wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy, dostarczony sprzęt musi być wyposażany w kompletny zestaw: ładowarkę (zasilacz) i kabel zasilający, posiadać oryginalną instrukcję w języku polskim,

d) Wykonawca umieści zarówno na „opaskach bezpieczeństwa” jak i opakowaniach  logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność,

e) przeszkolenie z obsługi „opasek bezpieczeństwa” osób wskazanych przez Zamawiającego,

 

f) opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w  wieku 60 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk, 

 

g) dostarczanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego 
z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje w zakresie liczby wywołanych sygnałów za pośrednictwem przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania sygnału. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udział w postepowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Wykonawca posiada własne centrum monitoringu, jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Na potwierdzenie warunku należy dołączyć do oferty aktualny wydruk z Rejestru https://rpwdl.csioz.gov.pl/.

b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania działalności jest krótszy to w tym okresie zrealizował 2 dostawy opasek wraz  z usługą obsługi systemu dla minimum 25 sztuk. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku 
na podstawie wykazu zrealizowanych usług przygotowanych przez Oferenta. Na potwierdzenie warunku należy dołączyć do oferty referencje, protokoły, umowy (załącznik nr 2).

c) Wykonawca dysponuje co najmniej trzema ratownikami medycznymi, opiekunami medycznymi 
lub pielęgniarkami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje. W celu wykazania spełnienia warunku wykonawca składa oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3.

6. Kryteria oceny/wyboru oferty:  

a) Kryterium cena brutto (C): waga 100%

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty ofercie proporcjonalnie do wysokości kwoty całkowitego maksymalnego wynagrodzenia. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 100 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:

 

 C =   x 100

 

Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryterium cena brutto (C). 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Szczegółowe ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarte zostaną w umowie.

7. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” - Załącznik nr 1,

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

c) oferta musi zawierać ostateczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty,
d) oferta powinna zawierać wypełniony wykaz wykonanych dostaw wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku  (referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej) – Załącznik nr 2,

e) oświadczenie o dysponowaniu co najmniej trzema ratownikami medycznymi, opiekunami medycznymi lub pielęgniarkami - Załącznik nr 3,

f) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4,

g) wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30 w godzinach urzędowania, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gops.czerwonak.pl, do dnia 14.06.2024 r., (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
Termin zadawania pytań: do dnia 10.06.2024 r.

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

c) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny,

d) rozstrzygnięcie  postępowania  zostanie  opublikowane  na  stronie  internetowej:      www.gopsczerwonak.pl

 

9. Załączniki:

a) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

b) Załącznik nr 2 - wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat wraz z załącznikami,

c) Załącznik nr 3 – oświadczenie o kadrze obsługującej centrum monitoringu,

d) Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,

e) Wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień do zapytania ofertowego: zakup 45 „opasek bezpieczeństwa”

                        Czerwonak, 12.06.2024 r.

 

Znak sprawy: SUOiPI- 26/KWS2024.JAK

 

Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

ul. Gdyńska 30,

62-004 Czerwonak 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień do zapytania ofertowego: zakup 45 „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach Gminnego Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, spójnego z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Pytanie 1: Dostarczone urządzenia mają mieć możliwość dokonania pomiaru pulsu oraz saturacji. Proszę o potwierdzenie, że pomiary mają być pomiarami wiarygodnymi zgodnymi z klasą medyczną IIa nie zaś referencyjnymi czy poglądowymi. Klasa I to wyroby nieinwazyjne np. do ucisku, czy sprzęty typu balkonik, kule, niesterylne bez funkcji pomiarowej. Do klasy IIa należą wyroby monitorujące funkcje życiowe lub procesy fizjologiczne pacjentów, a także oprogramowanie, które do tego służy, czyli m. in. wymagania stawiane przez program KWS (pomiar pulsu i saturacji).

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający zgodnie z treścią zapytania i założeniami Programu nie nałożył wymogu aby urządzenie posiadało klasę medyczną IIa. 

Pytanie 2: Czy dostarczone urządzenia mają umożliwiać wykonanie kąpieli, mycia rąk bez konieczności zdejmowania urządzenia? Jeśli tak, proszę o potwierdzenie obowiązku dostarczenia urządzenia o klasie szczelności co najmniej IP67 potwierdzonej certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację w tym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie 2: Dostarczone urządzenia powinny mieć klasę szczelności co najmniej IP67 potwierdzoną certyfikatem. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga, aby ładowanie odbywało się za pomocą stacji ładującej 
z sygnalizacją ładowania bez konieczności podłączenia urządzenia do ładowarki za pomocą kabla, przewodu o różnych końcówkach/stykach np. złącza pogo?

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający nie wymaga określonego typu ładowania urządzenia. 

 Pytanie 4: Proszę o potwierdzenie, że urządzenie ma być proste w obsłudze, pozbawione wyświetlacza uniemożliwiającego przywołanie pomocy przez jednokrotne naciśnięcie przycisku SOS. 

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający dopuszcza oferty, z których wynika, że przedstawione produkty mogą zarówno posiadać wyświetlacz jak i modele pozbawione wyświetlacza.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.