GOPS Czerwonak
Powróć do: Sekcja Pracy Socjalnej

Asystentura Rodzin

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny. Zawód asystenta rodziny  został wprowadzony w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Nałożyła ona na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej obowiązek wspierania rodzin z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, przemoc, problem alkoholowy, długotrwała choroba, niepełnosprawność) o niskim poziomie rozwoju umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny ma za zadanie przede wszystkim zmienić stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć ich poczucie wpływu na własne życie, podnieść samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny (rodziców, dzieci), osiąganiu przez nich wyznaczonych celów, wzbudzeniu w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań,
do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie.

Asystent rodziny poprzez swoje działania ma kształtować kompetencje rodziców w zakresie:

1) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi edukacja w zakresie organizowania czasu wolnego poprzez gry i zabawy edukacyjne, poradnictwo w zakresie najczęściej występujących problemów wychowawczych w poszczególnych etapach rozwoju dziecka
i sposobów radzenia sobie z nimi poprzez omówienie (na bieżąco – w sytuacji, gdy pojawi się jakiś problem) najskuteczniejszych metod wychowawczych, pomoc w eliminowaniu zachowań niepożądanych u dzieci przez pokazywanie konkretnych działań i zachowań rodziców (co mogą zrobić, by „nie stracić twarzy”), motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka, motywowanie do systematycznego kontaktu
ze szkołą, pomoc rodzicom w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi dzieci;

2) gospodarstwa domowego - racjonalne gospodarowanie budżetem domowym, edukacja
w zakresie prac na rzecz domu (porady dotyczące: znaczenia podziału obowiązków domowych poszczególnych członków rodziny, zakupu właściwych środków czystości), poradnictwo w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami oraz w zakresie funkcjonalnego wyposażania mieszkania, zachęcanie do wprowadzania zmian, wsparcie
w pozyskiwaniu usług związanych z naprawą, zakupem;

3) dbałości o zdrowieprowadzenie rozmów edukacyjnych w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej w rodzinie, motywowanie rodziców do regularnej kontroli stanu zdrowia i rozwoju psycho-fizycznego dzieci oraz leczenia lub rehabilitacji ich w przypadku chorób i schorzeń w odpowiednich instytucjach i placówkach medycznych, porady w zakresie racjonalnego żywienia dzieci i prawidłowej ich pielęgnacji;

4) prawidłowego funkcjonowania społecznego – edukacja w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego, nabywania umiejętności radzenia sobie w przypadku konieczności załatwiania spraw urzędowych w instytucjach administracji publicznej, samorządowej, służbie zdrowia, zakładzie pracy oraz szkołach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

 

      Główne zadania asystenta rodziny realizowane w środowisku objętym wsparciem:

1)     opracowanie i realizacja planu pracy we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z pracownikiem socjalnym;

2)     opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonym w pieczy zastępczej;

3)     udzielanie pomocy rodzinom w celu poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi (nauka planowania wydatków);

4)     trening czystości - motywowanie do dbałości o czystość i porządek w domu;

5)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6)     edukowanie w zakresie efektywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi;

7)     edukowanie w zakresie dbałości o zdrowie;

8)     pomaganie w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi dzieci;

9)     współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

10)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą;

11)  sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

12)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;