GOPS Czerwonak

Zapytanie ofertowe - usługa sprzątania

Ocena 0/5

          Czerwonak, dn. 30.06.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Klubie „Senior+” w Bolechowie,
ul. Kolejowa 9 (budynek dworca kolejowego).

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czerwonak / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

Ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak

NIP: 777-312-94-84

Tel 61 8121 488

e-mail: sekretariat@gops.czerwonak.pl

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zapytanie ofertowe o wartości zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający” należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

3. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która będzie sporządzona w języku polskim.

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Dodatkowych informacji udziela Pan Dariusz Senko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku, tel. 61 8121 488 lub 669977785.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Klubie „Senior+” w Bolechowie, ul. Kolejowa 9 (budynek dworca kolejowego).

2. Powierzchnie przeznaczone do usługi kompleksowego sprzątania w siedzibie Klubu „Senior+” w Bolechowie to: przedsionek, hol wejściowy, sala wielofunkcyjna z aneksem kuchennym, przedsionek toalety, WC, łazienka dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnością, pokój pełniący funkcję biurową. Łączny metraż pomieszczeń wynosi 81,05 m2.

3. Usługi będą świadczone 2-3 razy w tygodniu. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Zamawiającym.

4. Przedmiot umowy obejmuje:

1)    zamiatanie, odkurzanie i mycie posadzek,

2)    przecieranie szafek, 

3)    przecieranie na wilgotno stolików, biurka i krzeseł,

4)    opróżnianie koszy z wyniesieniem śmieci i wymianą worków, 

5)    mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,

6)    uzupełnienie mydła w płynie i papieru toaletowego wg potrzeb,

7)    przetarcie na wilgotno drzwi, omiatanie pajęczyn raz w miesiącu,

8)    mycie okien raz na kwartał.

 


IV. WARUNKI REALIZACJI

1.      Wykonawca zabezpiecza w swoim zakresie środki czystości, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przy sprzątaniu.

2.      Środki czystości wykorzystywane do wykonania usług będą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczające ich stosowanie w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie.

3.      Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą starannością,
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących
przepisów prawa oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

4.      Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a także zakres przedmiotu zamówienia. 

5. Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi
      i aktualną wiedza techniczną 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy podane na fakturze     VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

 

V. TERMIN REALIZACJ ZAMÓWIENIA

Od daty podpisana umowy z wybraną firmą do 31 grudnia 2023 roku.

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto.

1. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę należy podać
z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.

Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

VII. SPOSÓB SKŁADANIA I PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście
na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak

w terminie do dnia 06 lipca 2023 roku

w opisanej kopercie „Oferta na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Klubie „Senior+” w Bolechowie”.

 

Oferty złożone po wskazanym terminie będą odrzucane z przyczyn formalnych.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.

3. Koperta musi zawierać:

a) formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego,

b) stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu

Wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełnić niżej wymienione warunki:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, jak również kserokopie uprawnień o których mowa w pkt. 4 pkt a).

 

VIII. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego uzasadnienia.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

5. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania.

6. W zawiadomieniu wysyłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Joanna Torczyńską- Henicz – inspektor ds. administracyjnych 669 977 785

Pan Dariusz Senko – zastępca Dyrektora GOPS Czerwonak 669 977 742.

 

DO POBRANIA:

1. Formularz ofertowy 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności