GOPS Czerwonak
Powróć do: Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku lub pobrać ze strony internetowej: www.gopsczerwonak.pl.


Godziny przyjęć wniosków w tut. GOPS:
 Poniedziałek: 9:00 – 17:00
 Wtorek – piątek: 7:30 - 15:00


Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

Sekcja Wsparcia Rodzin z Dziećmi i Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianie liczby członków rodziny, uzyskaniu dochodu i innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu (zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych).

 

Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy – oznacza:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

e) (uchylona),

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

g) (uchylona),

h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Zasiłek rodzinny przysługuje:

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł netto (w przypadku gdy
w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Mechanizm „złotówka za złotówkę”

Przekroczenie kryterium dochodowego powoduje, że świadczenia rodzinne będą wypłacone
w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny/osoby uczącej się.


Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowić będzie suma przysługujących danej rodzinie lub osobie uczącej się w danym okresie zasiłkowym:

  • zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które ustalone jest prawo do tych zasiłków;
  • dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – podzielona przez liczbę miesięcy, na które ustalone jest prawo do tych dodatków;
  • dodatków z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – podzielona przez 12.

 

Przekroczenie kryterium dochodowego nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń (zasiłku wraz z dodatkami). Świadczenie nie przysługują , gdy ich wysokość pomniejszona o kwotę przekroczenia będzie niższa niż 20 zł.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwonaku. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:

  • wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych,
  • wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 669-977-732 lub 61 812 14 88 Sekcja Wsparcia Rodzin z Dziećmi i Osób Niepełnosprawnych.