GOPS Czerwonak
Powróć do: Świadczenia Rodzinne

Zasiłek pielęgnacyjny

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku lub pobrać ze strony internetowej: www.gopsczerwonak.pl.

 Godziny przyjęć wniosków w tut. GOPS:
 Poniedziałek: 9:00 – 17:00
 Wtorek – piątek: 7:30 - 15:00

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Dokumenty, które należy dostarczyć, by otrzymać w/w świadczenie to:

 • orzeczenie o niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o pobieraniu/nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niezależnie od wysokości dochodu,
 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności; lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności
  do pracy
  i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
 • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
  do ukończenia 21 roku życia lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie),
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych
  z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (od 1 listopada 2019r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

 

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

 • jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa
  do zasiłku pielęgnacyjnego prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych
  od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
 • prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony; w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia,
 • Osobom pobierającym świadczenia z ZUS zasiłek przyznaje się do miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 75 roku życia. Zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku przyznaje się na czas nieokreślony.


Termin wypłacania świadczeń i tryb odwoławczy:

Świadczenie wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwonaku. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 669-977-732 lub 61 812 14 88 Sekcja Wsparcia Rodzin z Dziećmi i Osób Niepełnosprawnych.