GOPS Czerwonak
Powróć do: Nasz GOPS

Zadania GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku jest jednostką organizacyjną Gminy Czerwonak realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Zasiłki i usługi

I. Świadczenia pieniężne:
 
1.       zasiłek stały,
2.       zasiłek okresowy,
3.       zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

II. Świadczenia niepieniężne:

1.       praca socjalna,
2.       składki na ubezpieczenie zdrowotne,
3.       składki na ubezpieczenia społeczne,
4.       sprawienie pogrzebu,
5.       poradnictwo specjalistyczne,
6.       interwencja kryzysowa,
7.       schronienie,
8.       posiłek,
9.       niezbędne ubranie,
10.   usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
11.   specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
12.   skierowanie do domu pomocy społecznej,

III. Opieka nad rodziną i dzieckiem

1.       Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się pomocy, w szczególności w formie:

1)      poradnictwa rodzinnego;
2)      terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań;
3)      pracy socjalnej;
4)      zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.

2.       Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności przez działania:

1)      specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym;
2)      placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego – świetlic socjoterapeutycznych i klubów środowiskowych oraz wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie;
3)      innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie.