GOPS Czerwonak
Powróć do: Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Druki wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku lub pobrać ze strony internetowej: www.gopsczerwonak.pl.

 Godziny przyjęć wniosków w tut. GOPS:
 Poniedziałek: 9:00 – 17:00
 Wtorek – piątek: 7:30 - 15:00

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, przeznaczonym dla osób, na których zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zobowiązanymi do alimentacji są:

 • krewni w linii prostej (dziecko – rodzic – dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • małżonkowie oraz byli małżonkowie,
 • strony stosunku przysposobienia,
 • powinowaci (jeden z małżonków względem dziecka drugiego małżonka, pasierb, pasierbica, ojczym, macocha)
 • ojciec nie będący mężem matki dziecka w stosunku do tej matki.


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.


W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 • osoby wymagającej opieki;
 • rodziców osoby wymagającej opieki;
 • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki
 • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko;
 • pozostających na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia;

- z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentacji na jej rzecz.

 

W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 • osoby wymagającej opieki;
 • małżonka osoby wymagającej opieki;
 • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko;
 • pozostających na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia;

- z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.


Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za rok poprzedzający okres zasiłkowy.
 • oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (do 16 roku życia) łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 669-977-732 lub 61 812 14 88 Sekcja Wsparcia Rodzin z Dziećmi i Osób Niepełnosprawnych.