GOPS Czerwonak
Powróć do: Świadczenia Rodzinne

RODO - Klauzula informacyjna dla Świadczeń Rodzinnych

Stosownie do ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz  treści art. 13 ust. 1, 2 i 3   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Czerwonaku, Pl. Zielony 1, NIP: 777-14-06-548  REGON: 632003035, adres e-mail: sekretariat@gopsczerwonak.pl, tel.  61 812 14 88 .
 2. W Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Czerwonaku został powołany Inspektor Ochrony Danych (IODO). Jest to osoba, z którą mogą Państwo kontaktować się mailowo iodo@czerwonak.pl  we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących Państwu praw w tych kwestiach.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) , lit b, lit c, lit f oraz art. 9 ust.2 lit a i b RODO.  tj.  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych/ świadczeń wychowawczych/ świadczeń dobry start/ świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.
 2. Pani / Pana Dane mogą zostać udostępnione ZETO Koszalin ul. 4 Marca 38, 75-7-8 Koszalin (firma zapewniaj obsługę informatyczną ) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa)
 3. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat  do momentu wygaśnięcia  obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiada Pan / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych skutkować będzie  nierozpatrzeniem wniosku.
 9. Pani / Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pana/Pani  dane osobowe  wskazane we wniosku o przyznanie świadczeń podlegają weryfikacji w programie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, w przypadku ubiegania się świadczenia uzależnione od dochodu Ośrodek  pozyskuje dodatkowe informacje – osiągane dochody , składki zdrowotne ZUS i KRUS, informację o ubezpieczeniu społecznym, o bezrobociu, o niepełnosprawności, informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły informację o pozarolniczej działalności gospodarczej oraz informację czy wnioskodawca nie korzysta ze świadczeń w innej jednostce terenowej. W przypadku nie możności pozyskania powyższych informacji drogą elektroniczną, organ uzyskuje te informacje drodze pisemnej wymiany informacji od odpowiednich instytucji. Powyższa procedura pozyskiwania danych w celu przyznania świadczeń uregulowana jest przepisami prawa . Informacje ze źródeł   publicznie dostępnych - w przypadku pozarolniczej działalności CEIDG, oraz sprawdzenie nazwy pracodawcy , adresu pracodawcy (tylko w przypadku braku dokładnych informacji od wnioskodawcy).
 1. Z uwagi na fakt, że Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora wskazanych w pkt. 4 powyżej) ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani / Pana danych osobowych opartego na wskazanych wyżej podstawach.
 2. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Zielony 1 62-004 Czerwonak, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gopsczerwonak.pl.