GOPS Czerwonak
Powróć do: Nasz GOPS

RODO - Klauzula informacyjna - Pomoc Społeczna

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czerwonaku Pl. Zielony 1 NIP: 777 14 06 548, REGON: 632003035, adres e-mail: sekretariat@gopsczerwonak.pl, tel. 61 812 14 88.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iodo@czerwonak.pl
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b), a także art. 9 ust. 2 lit. a) i lit. b) RODO oraz art. 105 Ustawy o pomocy społecznej, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej oraz wypłaty świadczeń.
 5. Pani/Pana Dane mogą zostać udostępnione ZETO Koszalin ul. 4 Marca 38 75-708 Koszalin (firma zapewniająca obsługę informatyczną) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat tj. zgodnie z jednolitym wykazem akt obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku tj. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niepodanie danych skutkować będzie nierozpatrzeniem wniosku.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora wskazanych w pkt. 4 powyżej), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na wskazanych wyżej podstawach.
 14. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pl. Zielony 1 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gopsczerwonak.pl