GOPS Czerwonak
Powróć do: Usługi opiekuńcze

Programy realizowane z państwowych funduszy celowych

 Bez_tytułu 

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku realizuje program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Główny celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z ograniczoną sprawnością. 

Adresatami Programu są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba posiadająca kwalifikacje w takich zawodach jak: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy; osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; kandydaci wskazani przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. 

Zakres zadań asystenta obejmuje w szczególności wsparcie uczestnika w wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomoc w wyjściach, powrotach lub dojazdach w wskazane przez uczestnika miejsca, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych oraz pomoc w korzystaniu z dóbr kultury.

AOON_2023 

2. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku przystąpił do realizacji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022" dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Główny cel Programu zakłada wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


Adresatami Programu są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby powyżej
16 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba posiadająca kwalifikacje w takich zawodach jak: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy; osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; kandydaci wskazani przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.


Zakres zadań asystenta obejmuje wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności
i stymulowaniu osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

 

 

2. „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.


Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. Ponadto poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.


„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi,
po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.


W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie
się z gotową do interwencji centralą.