GOPS Czerwonak
Powróć do: Nasz GOPS

Program "Posiłek w szkole i w domu - edycja 2022"

plakat_posilek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku informuje, że w 2022 roku zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym.
Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2022 r.  wynosi 129 780,00 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2022 r. wynoszą 90 220,00 zł.  Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 r. wynosi 220 000,00 zł.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Czerwonak na podstawie przyjętego  programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1164,00 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 900,00 zł = 3600,00zł).

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

Moduł dla dzieci i młodzieży.
Moduł dla osób dorosłych.
Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

Niezbędne dokumenty:

ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
Postępowanie zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie pomocy w formie świadczenia po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.