GOPS Czerwonak
Powróć do: Karty Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora

Komu przysługuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Karta przysługuje osobie, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem gminy Czerwonak.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Należy złożyć wniosek w Punkcie Informacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku ul. Gdyńska 30 (parter budynku). Druk dostępny 
w załączeniu (plik do pobrania) lub w formie papierowej w ww. punkcie.

 

Kiedy można odebrać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wydanie Karty Seniora nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

O dacie odbioru karty wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

Kartę można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną. 

 

Na jaki okres jest wydawana karta?

Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest bezterminowo.

 

Ważność Ogólnopolskiej Karty Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora jest ważna z dowodem tożsamości.

 

Co zrobić w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży karty?

Posiadacz karty niezwłocznie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czerwonaku o utracie Karty oraz może złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty, na podstawie którego wydawana jest nowa Karta.

Karta Seniora, której zniszczenie, utrata lub kradzież została zgłoszona do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, podlega anulowaniu.

 

Wygaśnięcie uprawnień

Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Uprawnienia wygasają z chwilą śmierci posiadacza karty lub zamieszkania poza terenem gminy Czerwonak.

 

Partnerzy Ogólnopolskiej Karty Seniora

Aktualizowana lista partnerów, oferujących zniżki dostępna jest na stronie internetowej www.glosseniora.pl

 

Koordynatorem oraz osobą do kontaktu jest Jakub Dłubała
tel. 669 977 682
e-mail: jakub.dlubala@gops.czerwonak.pl
pon. 9:00 - 17:00
wt. - pt. 7:30 - 15:00

DO POBRANIA

Wniosek o Ogólnopolską Kartę Seniora