GOPS Czerwonak
Powróć do: Karty Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

61314kdrawersrewersjpg 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
 

Oferta:

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek

Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Komu przysługuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
w wieku do ukończenia 18. roku życia;
w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;
bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Od 01 stycznia 2019 roku uprawnienia do KDR zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 

Komu i na jak długo przyznawana jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny?

Karta jest przyznawana:
rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Jakie są formy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) oraz elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica. Od dnia 8 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Nie ma potrzeby składania wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty ( niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu)-będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych  we wniosku.

 

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny  wielodzietnej:

osobiście - poprzez złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku
za pomocą poczty zwykłej - przesyłką pocztową, na adres ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak
elektronicznie – nie wychodząc z domu, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego
 

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:
w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
Podczas składania wniosku o KDR wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz numeru PESEL każdego z członków rodziny.

Informacje dodatkowe:

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku; 
- Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy, wymaga przyznania nowej Karty; 
- W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, duplikat Karty wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 15,00 zł (od 1 marca 2024 r.)
- W przypadku domówienia tradycyjnej formy Karty  opłata wynosi 10,00 zł;
- Uzyskanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny; 
- Karta jest spersonalizowana, zawiera numer, imię i nazwisko wraz z numerem PESEL osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty;
- Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną;
- Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu; 
- Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku; 
- Odbiór Karty następuje w siedzibie GOPS w Czerwonaku po uprzednim otrzymaniu informacji telefoniczne

Koordynatorem oraz osobą do kontaktu jest Anna Pacholska - tel. 882-829-313
anna.pacholska@gops.czerwonak.pl
​​​​​​​pon. 9:00 - 17:00
wt. - pt. 7:30 - 15:00

 

DO POBRANIA


Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie elektronicznej 
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 
Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie elektronicznej 

 

OPŁATY

W celu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny konieczne jest uiszczenie opłaty, która wynosi 15 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy GOPS w Czerwonaku numer 51 1020 4027 0000 1302 1208 0521 tytułem: wydanie duplikatu KDR.

 

W celu domówienia Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej konieczne jest uiszczenie opłaty, która wynosi 10 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy GOPS w Czerwonaku numer 51 1020 4027 0000 1302 1208 0521 tytułem: wydanie tradycyjnej KDR.