GOPS Czerwonak
Powróć do: Świadczenia Rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Druki wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku lub pobrać ze strony internetowej: www.gopsczerwonak.pl.

Godziny przyjęć wniosków w tut. GOPS:
Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek – piątek: 7:30 - 15:00

Od 1 stycznia 2013 roku otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.

 

Dokumenty, które należy dostarczyć, by otrzymać w/w świadczenie to:

 • akt urodzenia (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany), lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, 
 • zaświadczenie wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej - w przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju,
 • dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną - w przypadku, gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ubiega się opiekun prawny lub faktyczny,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za rok poprzedzający okres zasiłkowy (okres zasiłkowy oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych). 

Wymóg udokumentowania pozostawania matki pod opieką medyczną nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

 • z tytułu urodzenia żywego dziecka,
 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka,
 • jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
  a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania,
 • jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży
  do porodu.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje:

 • jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
 • jeżeli wniosek zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia - w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego.

 

Wnioski złożone w tych sytuacjach organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Wysokość dodatku z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1 000,00 zł jednorazowo na każde dziecko.

Termin wypłacania świadczeń i tryb odwoławczy:

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 669-977-732 lub 61 812 14 88 Sekcja Wsparcia Rodzin z Dziećmi i Osób Niepełnosprawnych.