GOPS Czerwonak
Powróć do: Usługi opiekuńcze

Domy Pomocy Społecznej

 


Domy pomocy społecznej to placówki, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Domy pomocy zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych
w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.


Domy pomocy społecznej, świadczą m. in. usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze, wspomagające.

Do domu pomocy społecznej kierujemy na podstawie:

  • zgody osoby zainteresowanej i jej pisemnego wniosku,
  • wywiadu środowiskowego wraz z wymaganą dokumentacją ( w tym zaświadczenia lekarskie, aktualna decyzja organu emerytalno- rentowego),
  • osobę, której stan zdrowia wskazuje na konieczność skierowania do DPS, a która ze względów zdrowotnych nie wyraża lub nie może wyrazić na to zgody można umieścić jedynie na podstawie postanowienia sądu.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej


Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
1. mieszkaniec DPS jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,


2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że: w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,


3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Druk do pobrania ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DO DPS