GOPS Czerwonak
Powróć do: Zasiłek rodzinny

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • jeżeli wniosek o jego wypłatę złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,
  • jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka.

Wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka to:

  • 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko.


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje jeśli został on pobrany przez matkę lub ojca w innej gminie oraz w przypadku kiedy kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży

Dokumenty (oprócz dokumentów wymaganych do zasiłku rodzinnego), które należy dostarczyć, by otrzymać w/w dodatek to:

  • zaświadczenie lekarza ginekologa lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.