GOPS Czerwonak
Powróć do: Zasiłek rodzinny

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dokumenty (oprócz dokumentów wymaganych do zasiłku rodzinnego), które należy dostarczyć, by otrzymać w/w dodatek to:

  • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
  • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ucząca się musi dostarczyć kopie skróconych aktów zgonu rodziców.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

  • samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

   a) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
   b) ojciec dziecka jest nieznany;
   c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone,

  • pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka to:

  • 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci).