GOPS Czerwonak
Powróć do: Zasiłek rodzinny

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dokumenty (oprócz dokumentów wymaganych do zasiłku rodzinnego), które należy dostarczyć, by otrzymać w/w dodatek to:

  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

  • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym,

Wysokość dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego to:

  • w kwocie 100,00 zł jednorazowo na dziecko.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego (31 października), w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego złożone po 31 października zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.