GOPS Czerwonak
Powróć do: Zasiłek rodzinny

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.


Dokumenty (oprócz dokumentów wymaganych do zasiłku rodzinnego), które należy dostarczyć, by otrzymać w/w dodatek to:

  • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie,
  • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
  • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

  • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego,
  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności  - w kwocie 90,00 zł miesięcznie na dziecko,
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

   - w kwocie 50,00 zł miesięcznie na dziecko.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego (do 31 października), w którym rozpoczęto rok szkolny.

Wnioski o przyznanie dodatku z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania złożone po 31 października zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.