GOPS Czerwonak
Powróć do: Zasiłek rodzinny

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dokumenty (oprócz dokumentów wymaganych do zasiłku rodzinnego), które należy dostarczyć, by otrzymać w/w dodatek to:

  • orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, lub
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

  • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

   1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
   2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym          albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego to:

  • 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.