GOPS Czerwonak
Powróć do: Karty Seniora

Czerwonacka Karta Seniora

52459kartatopnowajpg 

Komu przysługuje Czerwonacka Karta Seniora?

Karta przysługuje osobie, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem gminy Czerwonak.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać Czerwonacka Kartę Seniora?

Należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, przy ul. Gdyńskiej 30 (parter budynku). Druk dostępny w załączeniu (plik do pobrania) lub w formie papierowej w ww. punkcie.

 

Kiedy można odebrać Czerwonacka Kartę Seniora?

Wydanie Karty Seniora nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

O dacie odbioru karty wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie. Kartę można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną wskazaną we wniosku.

 

Na jaki okres jest wydawana karta?

Karta Seniora wydawana jest bezterminowo.

 

Ważność Czerwonackiej Karty Seniora

Czerwonacka Karta Seniora jest ważna z dowodem tożsamości.

 

Co zrobić w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży karty?

Posiadacz karty niezwłocznie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czerwonaku o utracie Karty oraz może złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty, na podstawie którego wydawana jest nowa Karta.

Karta Seniora, której zagubienie, zniszczenie lub kradzież została zgłoszona do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, podlega anulowaniu.

 

Wygaśnięcie uprawnień

Osoby uprawnione do korzystania z Karty Seniora nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Uprawnienia wygasają z chwilą śmierci posiadacza karty lub zamieszkania poza terenem gminy Czerwonak.   

 

Partnerzy Czerwonackiej Karty Seniora

Aktualizowana lista partnerów, oferujących zniżki dostępna jest TUTAJ

10-11-2020-10-59-43-Partnerzy_Programu_nowa 

Koordynatorem oraz osobą do kontaktu jest Jakub Dłubała - tel. 669-977-682
jakub.dlubala@gops.czerwonak.pl
pon. 9:00 - 17:00
wt. - pt. 7:30 - 15:00

DO POBRANIA

Wniosek o Czerwonacką Kartę Seniora