GOPS Czerwonak

Zaproszenie do składania odfert - udzielenie schronienia osobom bezdomnym

Ocena 0/5

Czerwonak,  15.03.2024  r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

 

Na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro,  w oparciu o art.4 ust. 8 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) 

1. Zamawiający:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

 Ul. Gdyńska 30

 62-004 Czerwonak  

 NIP: 7773129484

2. Przedmiot zamówienia: 

     a) udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czerwonak, świadczenie  usług schronienia osobom bezdomnym (kobiety/mężczyźni) z terenu Gminy Czerwonak poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub noclegowni.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych wynosić będzie do 15 osób miesięcznie.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób o nie więcej niż 50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie tj. udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane zaszyfrowaną wiadomością e-mail. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

4. Wymagania stawiane oferentowi:

    a) spełnienie wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 896),

    b) zapewnienie codziennego wyżywienia: 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad w postaci ciepłego posiłku oraz kolacja,

    c) świadczenie pracy socjalnej.

5. Kryteria oceny/wyboru oferty:  

a) cena brutto za miesiąc, za pobyt osoby bezdomnej w schronisku / noclegowni
(osobodzień) – waga 60%

b) dogodne umiejscowienie schroniska / noclegowni  – odległość od siedziby GOPS
 – waga 40 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Szczegółowe ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarte zostaną w umowie.

6. Sposób przygotowania oferty:

    a) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz oferty”, zał. nr 1,

    b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

    c) oferta musi zawierać ostateczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Czerwonak ul. Gdyńska 30 w godzinach urzędowania, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gopsczerwonak.pl,  do dnia 22.03.2024 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego),

    b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

  c) rozstrzygnięcie  postępowania  zostanie  opublikowane  na  stronie  internetowej:      www.gopsczerwonak.pl

8. Załącznik:

 a) formularz ofertowy – załącznik nr 1

 

 

DO POBRANIA

Załącznik nr  1

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności