GOPS Czerwonak

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ocena 0/5

Gmina Czerwonak otrzymała środki finansowe na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ” - edycja 2024 finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a)       orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki  wytchnieniowej  przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z orzeczoną niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej  nie ponosi odpłatności za realizację usług.

Usługi opieki wytchnieniowej, mogą być świadczone, przez osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a także osoby wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu.

W przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone na rzecz dzieci wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia do Programu

1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest zobowiązana dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku ul. Gdyńska 30, następujące dokumenty:

a.       Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ”- edycja 2024, (załącznik nr 1).

b.       Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi, zgodnie z art. 5 oraz  art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności.

c.       Podpisane Oświadczenia RODO (Załącznik nr 2 i 3).

2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 13.03.2024 r. do wyczerpania limitu ilości osób oraz wykorzystania przyznanych środków finansowych na realizację Programu.

3. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż limit określony przez Wojewodę Wielkopolskiego tworzy się listę rezerwową osób chętnych do Programu.

4. Dokumenty konieczne do ubiegania się o udział w Programie można pobrać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku lub osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni: pon. w godzinach 9:00-17:00, wt. – pt. w godzinach 7:30- 15:00 pod numerami telefonu: 661483796; 669977698                                      

5. W pierwszej kolejności do Programu będą kwalifikowane osoby nie korzystające z innych form wsparcia.

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności