GOPS Czerwonak

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Ocena 0/5

Czerwonak,  dnia 04.03.2024 r.

OGŁOSZENIE GOPS-120-3/2024

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku
Ogłasza nabór 
na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Czerwonaku

 

1. Nazwa i adres jednostki:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku
 ul. Gdyńska 30
 62-004 Czerwonak  
 NIP: 7773129484

2. Określenie stanowiska: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

3. Zakres zadań:

Wspieranie osób z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

·       wsparcie Uczestnika w czynnościach samoobsługowych, 

·       wsparcie Uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

·       wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, 

·       wsparcie Uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Asystent będzie świadczył pracę w oparciu o umowę zlecenie.

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług asystenta to 50,00 zł (brutto/brutto) za jedną godzinę zegarową. Przewidywana liczba godzin miesięcznie wynosi od 20 do 100 (przypadające na 1 - 4 osoby z niepełnosprawnością).

4. Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

5. Wymagania niezbędne:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny
uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi
razem z uczestnikiem, które posiadają:

·         wykształcenie zdobyte w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta. Należy dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje

lub

·         posiadają co najmniej 6-miesięczne, doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu. Należy dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie.

Przewidujemy, że asystent może świadczyć usługi na rzecz dzieci do 16 r.ż., dlatego niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.

6. Wymagane dokumenty:

·         Dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie

·         Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie

·         Aktualne zaświadczenie o niekaralności

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gdyńska 30, 62-004 Czerwonak w godzinach urzędowania, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gops.czerwonak.pl,  do dnia 14.03.2024 r. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 30, kod pocztowy 
62-004 Czerwonak. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres: iodo@czerwonak.pl

2. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do GOPS np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest 
to konieczne)  abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, 
o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa 
w procesie rekrutacji. Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej ustawy Kodeks Pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności