GOPS Czerwonak
Powróć do: Usługi opiekuńcze

WOLONTARIAT

Lokalne Centrum Wolontariatu w Czerwonaku – projekt „Wolontariat przy GOPS” realizowany jest od 2009 r. Działania podejmowane są zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na zasadach określonych w w/w ustawie. Wolontariuszami mogą zostać również osoby niepełnoletnie za zgodą ich rodziców. Zadania jakie mogą wykonywać wolontariusze to głównie działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie kultury czy ekologii.


Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami jak i te, które są zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorami projektu:


Karolina Koralewska: 669 977 803
Inga Rybicka: 661 483 796