GOPS Czerwonak
Powróć do: Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńczeUstawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej
ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.Usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania osoby tego wymagającej, obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem - w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie ustalonych potrzeb.


Usługi opiekuńcze świadczone są:


- nieodpłatnie dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego
- odpłatnie dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodoweDruk do pobrania ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DO USŁUG